Jaunimo centras augina talentus!

2014-ieji Jaunimo centrui – olimpiniai metai. Tarsi viesulas atūžė pergalės viena po kitos, o mes balsavome, kumščius suspaudę laikėme, linkėdami sėkmės mūsų talentams. Konkurencija versle svarbi, o mene?
Mes Jumis didžiuojamės, giriamės ir mylime Jus!
Puoškite mūsų miestą.
Ačiū, kad esate!  Skaityti toliau…

ajc_foto

„Lietuvos talentų” superfinale – visos „Aušrinės” spalvos

Aly­tiš­kė cho­reo­grafė Auš­ra Sau­le­vi­čiū­tė (Alytaus jaunimo centro šiuolaikinio šokio studijos „Vakarė“ mokytoja)  mėgs­ta žiū­rė­ti dai­nų kon­kur­są „Eu­ro­vi­zi­ja“, nes jis pa­de­da pa­si­tik­rin­ti pro­fe­si­nę nuo­jau­tą – įspė­ti, ku­ris pa­si­ro­dy­mas la­biau­siai pa­tiks žiū­ro­vams. Tai ne­reiš­kia pa­tai­ka­vi­mo mi­nios sko­niui, vei­kiau ban­dy­mą įmin­ti mįs­lę: kas ne­ša sėk­mę – at­li­kė­jo cha­riz­ma, ener­ge­ti­ka, ge­bė­ji­mas tiks­liai per­teik­ti tam tik­rą idė­ją?emilyte

Skaityti toliau…