Alytaus naujienos: Alytiškiai finale palaikė Vakarę

Sek­ma­die­nio va­ka­rą įvy­ko di­dy­sis „Lie­tu­vos bal­so. Vai­kai“ fi­na­las. Dėl nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lo ir pi­ni­gi­nio de­šim­ties tūks­tan­čių eu­rų pri­zo var­žė­si še­ši da­ly­viai. Tarp jų – ir aly­tiš­kė Va­ka­rė, „Lie­tu­vos bal­so. Vai­kai“ fi­na­le už­ėmu­si an­trą vie­tą.

Try­li­ka­me­tė V.Jar­ma­la­vi­čiū­tė te­le­vi­zi­jos pro­jek­to fi­na­le at­li­ko Jur­gos Še­dui­ky­tės dai­ną „Ren­kuo­si že­mę“, kar­tu su sa­vo mo­ky­to­ju Man­tu Jan­ka­vi­čiu­mi – Ie­vos Nar­ku­tės dai­ną „Rau­do­ni va­ka­rai“. Po ant­ros dai­nos Va­ka­rė pir­ma­vo, žiū­ro­vų bal­sai jai už­tik­ri­no vie­tą stip­riau­sių­jų tre­je­tu­ke. 

Už sa­vo auk­lė­ti­nės Va­ka­rės sėk­mę prie te­le­vi­zo­riaus ek­ra­no sir­go ir jos mo­ky­to­ja, Jau­ni­mo cen­tro „Bel Can­to“ vo­ka­lo stu­di­jos va­do­vė Al­do­na Ra­ma­naus­kai­tė. Šią stu­di­ją V.Jar­ma­la­vi­čiū­tė lan­ko sep­ty­ne­rius me­tus.

Du tūks­tan­čiai an­ke­tų – to­kio da­ly­vių ant­plū­džio su­lau­kė te­le­vi­zi­jos pro­jek­tas „Lie­tu­vos bal­sas. Vai­kai“, o Va­ka­rė bu­vo vie­na tų lai­min­gų­jų, ku­riuos ly­dė­jo sėk­mė. Dai­na­vi­mas yra jos po­mė­gis nuo ma­žų die­nų, kaip pa­ti juo­kau­ja, ,,nuo ta­da, kai dar nie­kas ne­su­pra­to, apie ką dai­nuo­ju“. Kon­cer­tuo­se ir kon­kur­suo­se mer­gai­tė da­ly­vau­ja nuo tre­jų, pir­mo­ji ir pro­fe­sio­na­li mu­zi­kos mo­ky­to­ja bu­vo ma­ma Auš­ra Pa­je­dai­tė-Jar­ma­la­vi­čie­nė. 

Pro­jek­to nu­ga­lė­to­ja ta­po Mi­lė­ja, iš vi­so bal­sa­vi­mo me­tu su­rin­ku­si dau­giau nei 24 tūks­tan­čius žiū­ro­vų bal­sų. An­trą vie­tą pel­nė Va­ka­rė, o bron­za ati­te­ko So­fi­jai.

 

Alytaus naujienų informacija

Share this…

Recommended Articles

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial

Facebook