Dr. Leonas Bistras buvo ištremtas trims mėnesiams į Alytų

Šią savaitę Seime paminėtos valstybės veikėjo Leono Bistro gimimo 125-osios metinės.
Spalio 20-ąją sukako 125-eri metai, kai gimė I ir II Seimų pirmininkas, I, II ir III Seimų narys, ministras pirmininkas, krašto apsaugos, švietimo ir užsienio reikalų ministras, Lietuvos krikščionių demokratų partijos lyderis, leidėjas, publicistas, Vytauto Didžiojo universiteto docentas, filosofijos daktaras L.Bistras.
Pirmadienį Parlamento galerijoje buvo atidaryta Seimo kanceliarijos parengta paroda „Ką prarado filosofija, tą laimėjo politika: Seimo pirmininkui Leonui Bistrui – 125“. L.Bistro veiklą pristatančioje parodoje eksponuojamos istorinės nuotraukos, archyviniai dokumentai, to meto periodiniai leidiniai, šaltinių publikacijos, knygos.

Gyvenime taip susiklostė, kad „materialine pragyvenimo baze“ L.Bistrui tapo filosofija, tačiau centrinę vietą užėmė politika.

Vienas jo gyvenimo faktas susijęs su Alytumi. 1938 metais L.Bistras trims mėnesiams buvo suimtas ir ištremtas į Alytų. Bet iš čia grįžo tiesiai į valdžią – 1939 metais sudarius koalicinę Vyriausybę, L.Bistrui pavesta eiti švietimo ministro pareigas.

Parodoje eksponuojama Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugoma laikraščio „XX amžius“ žurnalisto A.Pauliuko 1938 metų gruodžio 19 dienos interviu su dr. L.Bistru užrašų straipsniui „Ką sako dr. L.Bistras apie savo suėmimą ir jam pateiktus kaltinimus“ faksimilė. Straipsnio cenzūra neleido spausdinti.

Žurnalistas, paklausęs, ką L.Bistras veiks Alytuje, sulaukė tokio atsakymo:

  • Pirmučiausia gerai išsimiegosiu ir pasilsėsiu, nes jau daug metų neturiu jokių atostogų. Paskum, kadangi Alytuje žąsys, viščiukai, kiaušiniai ir kt. produktai pigesni, negu kur kitur, – gerai atsivalgysiu. O galiausiai, kai ir tas, ir tas atsibos, tai parašysiu tam pačiam XX Amžiui, – juokauja daktaras.

Be politinės, minėtina aktyvi L.Bistro žurnalistinė veikla, jo darbas kelių laikraščių redakcijose („Lietuvos balso“, „Vilties“, „Lietuvos“, „Laisvės“, „Ateities“, „Ryto“, „XX amžiaus“ ir kt.). Nemažai jis rašė ir į kitus leidinius, buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. 1938 metais Kauno radijuje vedė laidą „Užsienio politikos apžvalga“.
Vėliau Seimo Konstitucijos salėje vyko mokslinė praktinė konferencija „Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė“. Ją organizavo Seimas kartu su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu, Mykolo Romerio universiteto Verslo ir medijų mokykla ir Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus skyriumi.
Sveikinimo žodį tarė renginio globėja Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. Pirmoje konferencijos dalyje komunikacijos ir informacijos specialistai prof. dr. Andrius Vaišnys, prof. dr. Gintaras Aleknonis, doc. dr. Renata Matkevičienė ir doc. dr. Andrius Šuminas aptarė politinės komunikacijos aspektus, viešosios erdvės deformavimo iššūkius informacijos kovų lauke, žiniasklaidos ir valdžios institucijų santykį, socialinių medijų naudojimą žiniasklaidos veikloje.

Nemažai dėmesio skirta šių dienų skauduliui – iškreiptam žiniasklaidos ir valdžios bendravimui ir bendradarbiavimui. Pasaulio visuomenei žinoti apie valdžios institucijas įprastai padeda žiniasklaida. Atrodo, kad Lietuva tampa išimtimi, kur valdžia žinias apie save nori pateikti pati. Todėl ir atsiranda reikalavimai žurnalistams klausimus pateikti iš anksto; populiarūs tampa teiginiai „atsakymus pateiksime vėliau“ arba „komentarų nebus“; žiniasklaidos priemonės užverčiamos nenutrūkstamu viešųjų ryšių specialistų parengtų spaudos pranešimų srautu. Betrūksta, kad Lietuvoje spaudos atstovus turėtų ir lopšeliai-darželiai.    
Antroje renginio dalyje doc. dr. Jolanta Mažylė pagal 2014 metais atliktą tyrimą apžvelgė regionų žiniasklaidos ir žurnalistikos charakteristiką, buvo surengta diskusija su regioninių žiniasklaidos priemonių vadovais.

Konferencijoje dalyvavo ir „Alytaus naujienų“ redaktorius Romas Burba bei redaktoriaus pavaduotoja, Alytaus jaunimo centro jaunųjų žurnalistų kursų mokytoja Rūta Jasionienė.

LLP Þiniasklaida Konferencija Seimas Bistras 125 Minëjimas Seime surengta mokslinë praktinë konferencija "Þiniasklaidos atskaitingumas ir þurnalisto atsakomybë". Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr. Vilnius, 2015 m. spalio 19 d. (ELTA). Ðià savaitæ Seime minimos valstybës veikëjo Leono Bistro gimimo 125-osios metinës. Spalio 20-àjà sukanka 125 metai, kai gimë I ir II Seimø Pirmininkas, I, II ir III Seimø narys, Ministras Pirmininkas, kraðto apsaugos, ðvietimo ir uþsienio reikalø ministras, Lietuvos krikðèioniø demokratø partijos lyderis, leidëjas, publicistas, Vytauto Didþiojo universiteto docentas, filosofijos daktaras L. Bistras. rb
Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Share

Facebook