Jaunimo reikalų tarybos pirmininkė – ir Alytaus jaunimo centro jaunųjų žurnalistų kursų narė

Lap­kri­čio pa­bai­go­je jaunimo reikalų ta­ry­bos pir­mi­nin­ke iš­rink­ta AV­JO­SAS at­sto­vė Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bo­je, Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė Mil­da Sa­ka­vi­čiū­tė. Pagal šios tarybos nuos­tatus pirmininkas renka­mas dvejiems metams, ta­čiau po ateinantį pavasarį įvyk­sian­čių savivaldos rinki­mų kei­sis Jaunimo reikalų tarybos sudėtis, tikėtina, kad gali keistis ir pirmi­ninkas. „Mano, kaip pirminin­kės, planuojami darbai – socialinių tinklų Jaunimo reikalų tarybai sukūrimas, diskusija su Alytaus gim­nazijų profesijų konsultan­tais. Stengsiuosi, kad dau­giau jaunų žmonių išsaky­tų savo problemas ir rū­pes­čius, o mes padėtume juos išspręsti”, – teigė M.Sa­kavičiūtė.

Daugiau skaitykite: https://www.alytausnaujienos.lt/po-li-ti-nis-suo-ras-jau-ni-mo-rei-ka-lu-ta-ry-ba

Share this…

Recommended Articles

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial

Facebook