„Kai Die­vu­lis „už­fun­di­ja”, svar­biau­sia yra iš­mok­ti džiaug­tis tuo, ką da­rai”

„Vien stip­raus gam­tos do­va­no­to bal­so vo­ka­lis­tui ne­už­ten­ka. Rei­kia tech­ni­kos ir pa­jau­ti­mo, kaip dai­nuo­ti ne bal­su, bet sie­la. Rei­kia psi­cho­lo­gi­nio pa­si­ren­gi­mo, juk bū­na, kad ga­būs dai­ni­nin­kai ne­ga­li įveik­ti sce­nos bai­mės, ir tai ki­ša ko­ją jų pa­si­ro­dy­mams“, – kar­to­ja „Bel Can­to“ vo­ka­lo stu­di­jos va­do­vė Al­do­na Ra­ma­naus­kai­tė sa­vo jau­nie­siems ug­dy­ti­niams. Vie­na jų – jau sep­ty­ne­rius me­tus šią stu­di­ją lan­kan­ti try­li­ka­me­tė Va­ka­rė Jar­ma­la­vi­čiū­tė. Sa­vo ta­len­tu ir sėk­mės is­to­ri­ja ji džiu­gi­na ne tik šei­mą ir stu­di­jos va­do­vę, bet ir vi­sos Lie­tu­vos žiū­ro­vus. Mer­gi­nai, kaip pa­ti sa­ko, svar­biau­sia bu­vo įgy­ti pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi, nes, pil­dant te­le­vi­zi­jos pro­jek­to „Lie­tu­vos bal­sas. Vai­kai“ an­ke­tą, vi­du­je kir­bė­jo abe­jo­nė: ar tik­rai ga­liu? Ne­leng­vas at­ran­kas įvei­ku­si, at­kak­liai dir­ban­ti Va­ka­rė šiuo me­tu – po­pu­lia­rios lai­dos fi­na­lis­tė, o le­mia­mas iš­ban­dy­mas jos lau­kia va­sa­rio 24 die­ną. Ko­kios pa­tir­ties jau­nam žmo­gui su­tei­kia pa­na­šūs TV šou ir ko ne­ma­to žiū­ro­vas? Apie tai Va­ka­rė pa­sa­ko­ja „Aly­taus nau­jie­noms“.

Pri­rei­kia ir psi­cho­lo­go

Du tūks­tan­čiai an­ke­tų – to­kio da­ly­vių ant­plū­džio su­lau­kė te­le­vi­zi­jos pro­jek­tas „Lie­tu­vos bal­sas. Vai­kai“. Va­ka­rė bu­vo vie­na tų lai­min­gų­jų, ku­riuos ly­dė­jo sėk­mė.

Nors vo­ka­li­niais ge­bė­ji­mais ir sce­nos po­jū­čiu šį­kart var­žė­si ne su­au­gu­sie­ji, o jau­nie­ji at­li­kė­jai, ta­čiau są­ly­gos, ku­rio­mis vy­ko fil­ma­vi­mai, šilt­na­mio tik­rai ne­pri­mi­nė. Tė­vų ir ma­žų­jų aša­ros, sun­kiai val­do­mos emo­ci­jos, ne­sle­pia­ma kon­ku­ren­ci­ja – vis­ko pa­si­tai­kė per at­ran­kas, po ku­rių iš pu­sės šim­to da­ly­vių lik­da­vo vos de­šim­ta­da­lis.

Lai­dos fil­ma­vi­mai vy­ko nuo anks­ty­vo ry­to iki vė­laus va­ka­ro, jau­nų­jų at­li­kė­jų tė­vams te­ko ne tik val­gy­ti nu­pirk­ti, bet ir nau­jų sce­nos dra­bu­žių pa­ieš­ko­ti, jei pro­jek­to sti­lis­tai juos įver­ti­no kaip ne­tin­ka­mus. (Pa­vyz­džiui, Va­ka­rei te­ko pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me avė­ti aukš­ta­kul­nius – sce­no­je). Ta­čiau di­džiau­sias da­ly­vių lau­kęs iš­ban­dy­mas bu­vo psi­cho­lo­gi­nis, fil­muo­jant lai­dą su da­ly­viais ir jų tė­vais net­gi ben­dra­vo psi­cho­lo­gas.

„Ypač sun­ku, kai lau­ki sa­vo pa­si­ro­dy­mo už­ku­li­siuo­se, ir ma­tai pro ša­lį ei­nan­čius ver­kian­čius ki­tus da­ly­vius, ku­riems ne­pa­si­se­kė“, – Va­ka­rė sa­ko, kad ji pa­ti jau­tė­si pa­si­ruo­šu­si ge­rai, ne­stre­sa­vo nei ruoš­da­ma­si dai­nuo­ti, nei sce­no­je. Svar­bios bu­vo ir „Bel Can­to“ stu­di­jo­je gau­tos pa­mo­kos, ir ki­tų da­ly­vių pa­lai­ky­mas. Mer­gi­na la­bai džiau­gia­si pa­žin­ti­mis, ku­rių jai do­va­no­jo pro­jek­tas, ypač at­ran­ko­se su­si­drau­ga­vu­siu tre­je­tu, vie­na iš jo da­ly­vių – So­fi­ja – jau sve­čia­vo­si ir Aly­tu­je.

 

Dai­na­vi­mas – kaip gy­ve­ni­mo bū­das

Nors Va­ka­rę te­le­vi­zi­jos pro­jek­te ly­dė­jo sėk­mė, ta­čiau pa­si­tai­kė ir ne­leng­vų aki­mir­kų, ku­rių žiū­ro­vai ne­ma­tė. Te­ko nu­ry­ti kar­tė­lį ir iš­mok­ti ne­re­a­guo­ti į re­pli­kas, esą lai­mės vil­nie­čiai ir kau­nie­čiai, o Aly­tus… ko ten ga­li­ma iš­mok­ti „to­kioj fer­moj“? Mer­gi­na šyp­te­li: dau­giau­sia pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi su­tei­kė ži­nia, kad „ta­len­tai iš sos­ti­nės“ ne­įvei­kė net pir­mų­jų at­ran­kų.

Vo­ka­lo stu­di­jos „Bel Can­to“ va­do­vė A.Ra­ma­naus­kai­tė, ku­ri per už­si­ė­mi­mus ne tik la­vi­na vo­ka­lą, bet ir daug kal­ba su sa­vo auk­lė­ti­niais, pa­brė­žia: ne­rei­kia bi­jo­ti iš­gy­ve­ni­mų ir steng­tis gy­ven­ti šilt­na­mio są­ly­go­mis.

„Dai­nuo­jant la­bai svar­bus jaus­min­gu­mas, bet, kaip jį per­teik­si, jei ne­iš­mo­kai įveik­ti iš­ban­dy­mų, sle­pie­si nuo sun­ku­mų?“ – svars­to va­do­vė. Ji ne­abe­jo­ja, kad Va­ka­rė yra ver­ta pa­lai­ky­mo jau vien to­dėl, kad įvei­kė ne­pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi, o da­bar jai be­lie­ka iš­mok­ti mė­gau­tis gy­ve­ni­mu ir tuo, ką da­ro.

„Te­le­vi­zi­jos pro­jek­tas ir bal­sa­vi­mas tė­ra žai­di­mas, o dai­na­vi­mas Va­ka­rei jau se­niai ta­po gy­ve­ni­mo bū­du“, – pa­brė­žia A.Ra­ma­naus­kai­tė.

 

Pir­mo­ji mo­ky­to­ja – ma­ma

Iš tik­rų­jų dai­nuo­ti mer­gai­tė pra­dė­jo nuo ma­žų die­nų, kaip pa­ti juo­kau­ja, ,,nuo ta­da, kai dar nie­kas ne­su­pra­to, apie ką dai­nuo­ju“. Kon­cer­tuo­se ir kon­kur­suo­se ji da­ly­vau­ja nuo tre­jų, pir­mo­ji ir pro­fe­sio­na­li mu­zi­kos mo­ky­to­ja bu­vo ma­ma Auš­ra Pa­je­dai­tė- Jar­ma­la­vi­čie­nė. 

Va­ka­rė lan­ko Aly­taus jau­ni­mo cen­tre vo­ka­lo stu­di­ją „Bel Can­to“ ir ga­bių­jų mo­ki­nių miu­zik­lo gru­pę, ba­lan­džio mė­ne­sį su miu­zik­lo „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“ tru­pe ke­liaus į JAV. Šiuo me­tu Šal­ti­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los sep­tin­to­kės gra­fi­kas la­bai įtemp­tas, nes daug lai­ko pra­lei­džia ne tik miu­zik­lo re­pe­ti­ci­jo­se, bet ir va­ži­nė­ja Vil­nių, kur jau­ną­ją at­li­kė­ją kon­sul­tuo­ja pro­jek­to „Lie­tu­vos bal­sas. Vai­kai“ mo­ky­to­jai Man­tas Jan­ke­vi­čius ir Ro­si­ta Či­vi­ly­tė.

Ruoš­da­ma­si pro­jek­to fi­na­lui, mer­gi­na re­pe­tuo­ja drau­ge su vo­ka­lo va­do­ve A.Ra­ma­naus­kai­te ir da­li­ja­si su „Bel Can­to“ lan­kan­čioms mer­gi­no­mis lai­dos vir­tu­vės pa­tir­ti­mis. Pa­vyz­džiui, kad ak­lo­sioms per­klau­soms jai rei­kė­jo pa­si­rink­ti 20 dai­nų iš 40 pa­va­di­ni­mų są­ra­šo. Ku­ri jai tin­ka­miau­sia – spręs­da­vo mo­ky­to­jai.

Fi­na­le Va­ka­rei teks at­lik­ti tris dai­nas, o re­pe­ti­ci­jų me­tu ji ski­ria dau­giau­sia dė­me­sio Jur­gos Še­dui­ky­tės dai­nai „Ren­kuo­si že­mę“. Ji tu­rė­tų at­skleis­ti ki­to­kį jos kaip at­li­kė­jos am­plua.

A.Ra­ma­naus­kai­tė su sa­vo auk­lė­ti­ne ieš­ko dai­nos niu­an­sų, kaip Va­ka­rė ga­lė­tų sa­vi­tai per­teik­ti jos skam­be­sį, ir džiau­gia­si, kad fi­na­le jai teks dai­nuo­ti ir lie­tu­viš­kai. „Ap­skri­tai pa­ste­biu, kad dau­ge­lis at­li­kė­jų ne­be­mo­ka dai­nuo­ti lie­tu­viš­kai, nes do­mi­nuo­ja an­gliš­kas re­per­tu­a­ras, ku­rian­tis sa­vo­tiš­ką „rė­ki­mo mo­kyk­lą“, kai ky­la pa­gun­da pa­ro­dy­ti (ar vei­kiau iš­rėk­ti) vi­sas bal­so ga­li­my­bes, bet ne­lie­ka lie­tu­viš­ko sub­ti­lu­mo“, – pa­ste­bi vo­ka­lo stu­di­jos „Bel Can­to“ va­do­vė.

Tekstas:

Saulė Pinkevičienė

„Alytaus naujienos“

https://www.alytausnaujienos.lt/kai-die-vu-lis-uz-fun-di-ja-svar-biau-sia-yra-mok-ti-dziaug-tis-tuo-ka-da-rai

Share this…

Recommended Articles

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial

Facebook