Kviečiame palaikyti Alytaus jaunimo centrą

Alytaus jaunimo centras nominuotas Alytaus metų apdovanojimui už nuopelnus švietimui. Nuoširdžiai kviečiame balsuoti ir palaikyti centrą atiduodant savo balsą: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX48iA2a2z6JoUUDEAyqiS2OSresqIYEot5UUTkbJvlRXo5g/viewform

Alytaus jaunimo centras yra vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, saviraiškos bei laisvalaikio organizavimo mokykla. 2021 m. atšventęs 30 metų veiklos jubiliejų, 2022 m. dalyvavęs programoje „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ kaip jaunimo ir vaikų platformos „Kylantys tiltai“ koordinatorius, Jaunimo centras gali džiaugtis stipria ir kūrybiška ugdomąja veikla, kompetentingais darbuotojais, ugdytinių pasiekimais, darnia, bendrų tikslų siekiančia bendruomene.

Kuo Alytaus jaunimo centras nusipelnė švietimui?

Kompetentingi pedagogai

Alytaus jaunimo centre dirba 65 darbuotojai, per 50 pedagoginių darbuotojų. Kasmet Alytaus jaunimo centre organizuojamos bent 2 metodinės dienos, kurių metu pedagogai skaito pranešimus, dalijasi patirtimi, vykdo sklaidą. Metodinė veikla stiprinama aktyviai veikiant trims metodinėms grupėms, metodinei tarybai, skatinant profesinį tobulėjimą. Kiekvienais metais darbuotojai aktyviai dalyvauja profesinio tobulėjimo renginiuose, 2022 metais centro darbuotojai 2887 valandas ir 513 dienų praleido daugiau nei 90-yje skirtingų seminarų. Alytaus jaunimo centras siekia pedagogo profesijos patrauklumo didinimo, skatina nuolatinį tobulėjimą ir mokymąsi visą gyvenimą, todėl kiekvienais metais priima praktiką atliekančius studentus. Kompetentingi pedagogai užtikrina ugdymo proceso kokybę, savo veikla puoselėja besimokančios bendruomenės vertybes.

Neformaliojo švietimo veikla

2022 m. Alytaus jaunimo centre buvo įgyvendinamos 58 ugdymo programos, įtraukiančios įvairaus amžiaus ugdytinius. Vykdomi vokalo, instrumentinio muzikavimo, choreografijos, techninės kūrybos ir dailės, žurnalistikos, asmenybės ugdymo, grožio ir sveikos gyvensenos neformaliojo švietimo užsiėmimai. Nuolat vykdoma ugdymo proceso priežiūra, ugdomasis konsultavimas, atliekamas veiklos kokybės įsivertinimas.

Ugdytiniai

Alytaus jaunimo centre mokosi 1600 įvairaus amžiaus ugdytinių, iš jų daugiau nei 200 suaugusiųjų. Centrui skaičiuojant 32-uosius veiklos metus galima džiaugtis dešimtimis tūkstančių išugdytų Alytaus miesto ir aplinkinių rajonų vaikų, suteikto kokybiško neformaliojo švietimo paslaugų gausybei suaugusių ugdytinių.

Daugiau nei 30 metų veiklos

Alytaus jaunimo centro veikla pradėta vykdyti dar 1991 metais. Centras nuolat augo, tobulėjo ir kito, ypač ryškus teigiamas pokytis matomas per pastaruosius penkerius metus, kai buvo sustiprinta metodinė veikla, tobulintas ugdymo procesas, pagerėjo renginių kokybė. Įstaigoje skatinamas bendruomeniškumas, pasidalytoji lyderystė, vyrauja teigiamas mikroklimatas. Kasmet atliekamas paslaugos gavėjų poreikių tenkinimo tyrimas.   

Kylantys tiltai

2022 m. Alytus tapo Lietuvos kultūros sostine, o Alytaus jaunimo centras – ALKS programos platformos „Kylantys tiltai“ koordinatoriumi. Vykdant programą kuruoti bei organizuoti 8 renginiai bei 2 iniciatyvos, kuriuose dalyvavo daugiau nei 1000 dalyvių. Svarbiausi jų – poeto Antano Saulyno tekstų dainų festivalis-atsiminimų vakaras „Su gaivia bangele…“, parkūro ir gatvės sporto festivalis „White Rose“, jaunimo folk festivalis „Viecinis“.

Laimėjimai, apdovanojimai

Kiekvienais metais nuo 100 iki 300 ir daugiau Alytaus jaunimo centro ugdytinių ir jų mokytojai yra apdovanojami už meninės krypties tarptautinių ir respublikinių konkursų ir konkursų festivalių 1-3 vietų laimėjimus, pelno prizines vietas ne tik šalyje, bet ir tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose. Centro ugdytiniai dalyvauja televizijos projektuose, Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose, dalykiniuose konkursuose, garsina Alytaus jaunimo centro, Alytaus bei Lietuvos vardą.

Projektai ir programos

Alytaus jaunimo centras aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, vykdo tiek tarptautinių programų, tiek vietos projektus. 2022 m. Alytaus jaunimo centras vykdė 9 projektus, o su partneriais pateikė dar 3 finansavimo paraiškas.

Didinant ugdymo proceso kompleksiškumą, Alytaus jaunimo centras į neformaliojo švietimo veiklą integruoja įvairias programas: socialinį-emocinį ugdymą, tarptautinę socialinių įgūdžių ir finansinio raštingumo programą „Aflatoun“, darnaus vystymosi įgūdžių programą „Darni mokykla“, tarptautinę jaunimo savęs tobulinimo programą „DofE“. Programų įgyvendinimas bei integravimas į ugdymo procesą suteikia realią naudą ugdytiniams, stiprina jų bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

Veikla Alytaus mieste

Alytaus jaunimo centras aktyviai dalyvauja miesto veikloje – ugdytiniai dalyvauja ir pasirodo renginiuose, šventėse. Alytaus jaunimo centras yra įvykdęs įvairias iniciatyvas ir renginius miestui, centro ugdytinių pasirodymai puošia didelę dalį miesto renginių – nuo miesto šventės iki koncertų, parodų ar akcijų. Veikla mieste skatina ugdytinių bendruomeniškumą, pilietiškumą, meilę gimtajam miestui ir kraštui.

Gabių vaikų ugdymas – Miuziklo programa

Miuziklo grupė yra pastačiusi miuziklus „Legenda apie Alytų“, „Eglė – karalienė žalčių“, „Baltaragio malūnas“, „Mamma Mia“. Kiekvienas iš miuziklų džiugina viso miesto gyventojus, yra rodomi miesto mokyklų ugdytiniams, dalyvauja festivaliuose ir konkursuose, kur užima aukštas prizines vietas. „Baltaragio malūnas“ minint Pasaulio lietuvių metus pasirodė Čikagoje (JAV) kur buvo šiltai sutiktas ir puikiai įvertintas JAV lietuvių bendruomenės. Miuziklo grupės ir dramos studijos „Skrajokliai“ ugdytiniai buvo pakviesti filmuotis J. Krisiūno kalėdiniame filme „Mažas didelis stebuklas“, rengė performansus pristatant miestą parodoje „Adventur“. Vykdomos gabių vaikų ugdymo programos užtikrina savalaikį ir kokybišką gabių ugdytinių kompetencijų ir gebėjimų stiprinimą.

Prieinamas ugdymas

Siekiant didinti neformaliojo švietimo prieinamumą, Alytaus jaunimo centras žengia žingsnius vis didesnei ypatingųjų poreikių turinčių vaikų integracijai į veiklas – veikia vokalinė studija, kūrybiniai užsiėmimai autizmo spektro vaikams. Taikomos nuolaidos ugdytiniams gaunantiems socialinę paramą, „Alytus – viena šeima“ ir „Senjoro“ kortelių turėtojams, gabiems ugdytiniams. Jaunimo centro užsiėmimai vykdomi ir lopšeliuose-darželiuose, todėl suteikia galimybę veiklose dalyvauti ikimokyklinio amžiaus vaikams, veiklas priartinant prie mokinio. Ugdymo prieinamumo didinimas mažina socialinę atskirtį, suteikia galimybę mažiau galimybių turintiems asmenims dalyvauti kokybiškame ugdymo procese.

Ugdymo aplinka

Alytaus jaunimo centro aplinka jauki, skatinanti kūrybiškumą, mokinių įsitraukimą į aplinkos kūrimą. Infrastruktūra pritaikyta žmonių su negalia patekimui į pastatą. Įstaiga savo veiklą vykdo ne tik pagrindiniame pastate (Tvirtovės g. 3), bet ir  filiale (Vingio g. 15A), kur mokosi apie 200 vaikų ir suaugusiųjų. Alytaus jaunimo centro erdves nuolat puošia tiek centro ugdytinių, tiek kitų menininkų ir kūrėjų darbų parodos. Pastato fasadą puošia 2020 m. Alytaus miesto teatro įgyvendinto pro­jek­to „Na­mai su­AR­Ti­na“ Tado Vincaičio sukurta neofreska, atspindinti pastate vykdomas veiklas. Įstaigoje veikia įvaizdžio formavimo darbo grupė, kuri įgyvendina kūrybines aplinkos gerinimo iniciatyvas.

Ugdymas kiekvienam

Alytaus jaunimo centro neformaliojo švietimo veiklose mokosi ne tik vaikai, bet ir suaugusieji, kurie dalyvauja šokių, dailės, keramikos, siuvimo dizaino, fotografijos, grožio ir sveikos gyvensenos, instrumentinio muzikavimo ir kitose veiklose. Čia kuriasi stiprios bendruomenės, kurios sujungia tobulėti norinčius ir mokymosi visą gyvenimą nuostatos besilaikančius žmones.

Socialinė veikla

Alytaus jaunimo centras aktyviai dalyvauja socialinio bendradarbiavimo veiklose. Pradėję nuo akcijų „Užkrėsk gerumu“, kurių metu rengė gerumo iniciatyvas Alytaus miesto socialinių paslaugų centro ir VšĮ „Senjorų darželis“ lankytojams, surengę socialinius renginius senjorams ir mamoms „Žavi dama“ bei „Žavi mama“, centro bendruomenė jau ne vienerius metus aktyviai veikia socialinėje srityje. Bendradarbiaujant su LSKD „Guboja“ kasmet organizuojami bendri renginiai bei kūrybinės dirbtuvės, kurie įtraukia žmones su negalia į neformaliojo švietimo veiklą. Užmegzti stiprėjantys bendradarbiavimo ryšiai su Alytaus savarankiško gyvenimo namais, kurių klientai dalyvauja Alytaus jaunimo centro kūrybinėse dirbtuvėse, renginiuose. Socialinė veikla didina ugdytinių empatiją, socialines kompetencijas, skatina pasaulėžiūros platėjimą, toleranciją.

Savanorystė

Alytaus jaunimo centras yra akredituota Savanorius priimanti organizacija, kuri priima jaunimo savanorišką tarnybą pagal Jaunimo reikalų departamento programą atliekančius savanorius. Savanorystė skatinama ir ugdymo procese, 2022 m. centro veiklose savanoriavo 33 ugdytiniai ir vienas JRD savanoris. Plėtodami veiklą ugdytiniai savanoriauja ne tik Alytaus jaunimo centro veikloje, bet ir socialinėse akcijose bei veiklose rengiamose su socialiniais partneriais. Savanorystė ugdo ugdytinių kompetencijas, suteikia gyvenimui ir darbo rinkai svarbių įgūdžių, skatina atsakomybę.

Kiekvienas balsas ir jūsų palaikymas mums labai svarbus ❤️

Recommended Articles

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial

Facebook